Miért ültették közvetlenül egymás mellé Brüsszelben Orbánt és Merkelt?

Miért ültették közvetlenül egymás mellé Brüsszelben Orbánt és Merkelt?

Orbán és Mer­kel "pad­tár­sak" let­tek, egy­más mellé ül­tet­ték őket...

Orbán és Mer­kel "pad­tár­sak" let­tek, egy­más mellé ül­tet­ték őket...

Ettől leesik az állad: szinte szétreped a melltartó a szexi anyukán

Ettől leesik az állad: szinte szétreped a melltartó a szexi anyukán

A mo­dell nem volt szé­gyen­lős, va­dító szett­ben mu­tatta meg hi­bát­lan tes­tét.

A dögös mo­dell nem volt szé­gyen­lős, va­dító szett­ben mu­tatta meg hi­bát­lan tes­tét.

Elképesztő üzenetet hagyott kedvesének Czippán Anett!

Elképesztő üzenetet hagyott kedvesének a magyar műsorvezető!

Cso­dá­la­tos meg­le­pe­tést adott.

A vő­le­gény a héten ün­ne­pelte a szü­le­tés­nap­ját, ez al­ka­lom­ból pedig cso­dá­la­tos meg­le­pe­tést ka­pott szíve vá­lasz­tott­já­tól, kisfia édes­any­já­tól.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Horror az ároknál: újszülött ikrek holttestét rejtette a bőrönd

Horror az ároknál: újszülött ikrek holttestét rejtette a bőrönd

Egy va­dász vette észre a víz­ben úszó gya­nús cso­ma­got.

Egy va­dász vette észre a víz­ben úszó cso­ma­got, majd­nem el­ájult, ami­kor meg­látta, mi van benne.

Bíróságon vágta el a torkát a lányát megerőszakoló apa

Bíróságon vágta el a torkát a lányát megerőszakoló apa

6 éves kis­lá­nya éle­tét tette po­kollá...

A rém 6 éves kis­lá­nya éle­tét tette po­kollá, ugyan­ak­kor a bün­te­tést már nem bírta el­vi­selni, ezért bo­rot­va­pen­gét rán­tott elő...

Bangó Margitnak öltözött Curtis egy farsangi buliban! - Fotóval

Bangó Margitnak öltözött Curtis egy farsangi buliban!

Rö­hö­gő­görcsbe ful­ladt a far­sangi mu­lat­ság, ami­kor meg­lát­ták az egy­be­gyűl­tek a rap­per vic­ces jel­me­zét! Azért a há­zi­gaz­dá­kat sem kel­lett fél­teni....

67 évesen került be újra a Playboyba a sztáranyuka

67 évesen került be újra a Playboyba a sztáranyuka

A tör­té­ne­lem egyik leg­dö­gö­sebb Bond-lá­nya­ként em­le­ge­tik Jane Sey­mo­urt, tehát nem meg­lepő, hogy a nyu­szis ma­ga­zin ismét le­csa­pott rá.

A tör­té­ne­lem egyik leg­dö­gö­sebb Bond-lá­nya­ként em­le­ge­tik Jane Sey­mo­urt, aki Roger Moore mel­lett dom­bo­rí­tott az Élni és halni hagyni című 007-es ka­land­ban. Nem meg­lepő hát, hogy a nyu­szis ma­ga­zin ismét aján­la­tot tett a szí­nész­nő­nek, aki öröm­mel igent mon­dott a meg­tisz­telő fel­ké­résre.

NE HAGYD KI!

Elátkozott családi örökségéről mesélt a színész édesapja

Elátkozott családi örökségéről mesélt a színész édesapja

Az egész csa­lád éle­tét meg­ke­se­rí­tette az al­ko­hol, a sztár mel­lett édes­apja és öccse is so­káig az ital rabja volt.

Az egész csa­lád éle­tét meg­ke­se­rí­tette az al­ko­hol, a sztár mel­lett édes­apja és öccse is so­káig az ital rabja volt.

Szándékosan hajtott egy autós a kórházba, felcsaptak a lángok

Szándékosan hajtott egy autós a kórházba, felcsaptak a lángok

Min­den­kép­pen gyil­kolni akart.

Az erő­sza­kos férfi­nak már több­ször is volt dolga a rend­őr­ség­gel, most min­den­kép­pen gyil­kolni akart. A tűz­ol­tók vil­lám­gyor­san a hely­színre ér­kez­tek.

Apja csodálja a botrányhős magyar olimpikont

Megszólalt a botrányhős magyar olimpikon apja: Csodálom a lányomat!

Sze­rinte Swa­ney nem ár­tott sen­ki­nek.

Édes­apja sze­rint Swa­ney Eli­za­beth nem ár­tott sen­ki­nek a téli olim­pián.

Elszámította magát a gólya, így úszhatja meg az életveszélyes hétvégét

Elszámította magát a gólya, így úszhatja meg az életveszélyes hétvégét

Így véd­he­tők meg a hi­deg­től a túl korán vissza­ér­ke­zett gó­lyák.

Így véd­he­tők meg a hi­deg­től a túl korán vissza­ér­ke­zett gó­lyák. Ér­de­mes meg­fo­gadni a ma­dár­men­tők hasz­nos, és szó sze­rint élet­mentő ta­ná­csait, mert a hét­végi bru­tá­lis hideg tény­leg el­pusz­tít­hatja a vissza­ért köl­töző ma­da­ra­kat.

7 gyakorlat, napi 10 perc, és nyárra eltűnik a hasháj

7 gyakorlat, napi 10 perc, és nyárra eltűnik a hasháj

Már most ér­de­mes el­kez­deni a napi 10 per­ces edzést. Ki­tartó mun­ká­val el­tű­nik a has­há­jad. Mire elő­ka­pod a bi­ki­nit, tel­je­sen meg­vál­to­zik az ala­kod! Hajrá!

Már most ér­de­mes el­kez­deni a napi 10 per­ces edzést. Nem sok idő, hamar le­tud­ható, s ha be­csü­le­te­sen vég­zed, a ki­tartó mun­kád­nak kö­szön­he­tően el­tű­nik a has­há­jad. Mire elő­ka­pod a bi­ki­nit, tel­je­sen meg­vál­to­zik az ala­kod! A párod, vagy a vál­to­zást kö­ve­tően meg­lelt párod leg­na­gyobb örö­mére Hajrá!

Itt a magyar diétázók legfinomabb téli sütije

Itt a magyar diétázók legfinomabb téli sütije

Az alábbi re­cept elő­ké­szí­tése csu­pán 10 per­cet vesz igénybe!

Újra itt a hideg meg a tél. Ilyen­kor min­denki va­lami finom má­ko­sat kíván, de le­he­tő­leg kevés mun­ká­val. Az alábbi re­cept elő­ké­szí­tése csu­pán 10 perc!

Egészséges, egyszerű és mégis finom. Tudod, mi az?

Egészséges, egyszerű és mégis finom. Tudod, mi az?

Ro­man­ti­kus va­csora után ez illik

Ez az egész­sé­ges és kifi­no­mult desszert tö­ké­le­tes be­fe­je­zés egy ro­man­ti­kus va­csora után, de akár fő­fo­gás­ként is el­fo­gyaszt­hat­já­tok.

Íme, a leglazább, legegyszerűbb frizura! Tarol a kócos konty!

Íme, a leglazább, legegyszerűbb frizura! Tarol a kócos konty!

Rohan a világ, és vele együtt te is?

Rohan a világ, és vele együtt te is? Leg­gyor­sabb és leg­sze­xibb meg­ol­dás a kócos konty! In­du­lás előtt pár perc és kész is van. Fan­tasz­ti­kus ötlet.

Őrület, ez az egyszerű, de furcsa smink lesz tavasszal a divat

Őrület, ez az egyszerű, de furcsa smink lesz tavasszal a divat

Tom­bol az új zse­lés szem­héj di­vatja!

Tom­bol az új zse­lés szem­héj di­vatja! Pró­báld ki, és hó­díts meg vele min­den­kit. Egy­szerű el­ké­szí­teni, biz­tos, hogy imádni fogod.

Dögös bikiniben mutatta meg vadító testét a magyar sztár felesége

Dögös bikiniben mutatta meg vadító testét a magyar sztár felesége

Ca­ra­mel a csa­lád­já­val uta­zott nya­ralni és pi­henni Du­bajba.

Ca­ra­mel Du­bajba uta­zott a csa­lád­já­val, hogy ki­pi­henje az el­múlt hó­na­pok fá­ra­dal­mait. Sokat ki­rán­dul­nak, il­letve na­poz­nak és für­de­nek a ten­ger­ben. Az asszony­ká­ról ké­szült ten­ger­parti szexi fotó pedig alá­tá­masztja, hogy tény­leg jól érzik ma­gu­kat.

Félig lefejezett kisfiú holttestére bukkantak a kukában

Félig lefejezett kisfiú holttestére bukkantak a kukában

Még a ta­pasz­talt rend­őrök is rosszul let­tek a lát­vány­tól, a pi­ci­vel a gyanú sze­rint édes­apja vég­zett.

Még a ta­pasz­talt rend­őrök is rosszul let­tek a lát­vány­tól, a pi­ci­vel a gyanú sze­rint édes­apja vég­zett.

Így vált valóra a Jurassic Park, dinoszaurusz kelt át a zebrán

Így vált valóra a Jurassic Park, dinoszaurusz kelt át a zebrán

Ki­sebb sok­kot kap­tak az au­tó­sok, mikor meg­lát­ták, ki, il­letve mi vár a zöld jel­zésre a gya­log­át­ke­lő­nél.

Meglepő vallomás: átlagos anyukának tartja magát Angelina Jolie

Meglepő vallomás: átlagos anyukának tartja magát Angelina Jolie

A vi­lág­hírű szí­nésznő ugyan­olyan gon­dok­kal küzd, mint bár­me­lyik dol­gozó édes­anya. Meg­pró­bál min­denre időt sza­kí­tani.

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Így még biztosan nem láttál magyar sportolót a téli olimpián

Így még biztosan nem láttál magyar sportolót a téli olimpián

Ha­tal­mas si­kert ért el a váltó. Sch­mitt Pál adta át az ér­me­ket Liu Sha­o­lin Sán­do­rék­nak.

Vallomás, Gera Zoltánt a parkolóban akarták megverni

Vallomás, Gera Zoltánt a parkolóban akarták megverni

Erről még nem be­szélt.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott és a Fe­renc­vá­ros lab­da­rú­gója olyan szto­rit osz­tott meg, amely­ről ko­ráb­ban sosem be­szélt. Iga­zán ta­nul­sá­gos a tör­té­net vége.

Kórházban volt Liu Shaolinék édesanyja a történelmi siker idején

Kórházban volt Liu Shaolinék édesanyja a történelmi siker idején

Iga­zán büszke lehet a fi­a­ira. Ma­gyar­or­szág első arany­ér­mét sze­rezte meg a téli olim­pi­á­kon a gyors­váltó.

Repülőn vette le tangabugyiját a nő, kiakadtak az utasok

Repülőn vette le tangabugyiját a nő, kiakadtak az utasok

Akadt va­laki, aki vi­de­óra vette.

Akadt va­laki, aki vi­de­óra vette, így az in­ter­net ezen a fel­vé­te­len pörög. Sokan jól szó­ra­koz­nak rajta, mások in­kább fel­há­bo­rod­tak a nő po­fát­lan­sá­gán.

Iskolából indult haza a kislány, csak a véres maradványai kerültek elő

Iskolából indult haza a kislány, csak a véres maradványai kerültek elő

A 12 éves gye­rekre ott­hona kö­ze­lé­ben, egy erdős ré­szen tá­mad­tak rá a kóbor ku­tyák, bor­zal­mas vé­reng­zést ren­dez­tek.

Erre kéri rajongóit Rúzsa Magdi

Erre kéri rajongóit Rúzsa Magdi

Az éne­kesnő pén­teki és szom­bati dupla kon­certje előtt for­dult ra­jon­gó­i­hoz egy óri­ási ké­rés­sel. Ko­moly meg­le­pe­tésre ké­szül, ahhoz sze­retne se­gít­sé­get.

Az éne­kesnő pén­teki és szom­bati dupla kon­certje előtt for­dult ra­jon­gó­i­hoz egy óri­ási ké­rés­sel. Ko­moly meg­le­pe­tésre ké­szül, ahhoz sze­retne se­gít­sé­get.

Őrült törvények: a homokot védik a strandon

Őrült törvények: a homokot védik a strandon

Se tö­röl­köző, se táska!

Meg­döb­bentő sza­bá­lyok vo­nat­koz­nak mos­tan­tól Eu­rópa egyik leg­nép­sze­rűbb strand­jára: nem lehet tö­röl­kö­zőt te­rí­teni a partra, s a tás­ká­kat is ki­til­tot­ták.

Nem titok többé, első gyermekét várja a 39 éves világsztár

Nem titok többé, első gyermekét várja a 39 éves világsztár

Filmje pre­mi­er­jén sem je­lent meg.

A szí­nésznő, akit töb­bek közt a Doc­tor St­range című film­ből is­mer­he­tünk, az utóbbi hó­na­pok­ban nem hal­la­tott ma­gá­ról, még saját filmje pre­mi­er­jén sem je­lent meg.

Élete legnagyobb elismerését kapja Luke Skywalker

Élete legnagyobb elismerését kapja Luke Skywalker

Mark Ha­mill nő­na­pon csat­la­koz­hat azok­nak a sztá­rok­nak a so­rá­hoz, akik­nek csil­la­guk van Hol­ly­wood­ban.

Mark Ha­mill nő­na­pon csat­la­koz­hat azok­nak a sztá­rok­nak a so­rá­hoz, akik­nek csil­la­guk van Hol­ly­wood­ban.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Szomorú hírt közölt a sztár: rákban szenved

Szomorú hírt közölt a sztár: rákban szenved

Egy sze­mé­lyes vi­de­ó­ban val­lott be­teg­sé­gé­ről.

Hó­na­pok óta nem je­lent meg a szí­nész a nyil­vá­nos­ság előtt. Most egy sze­mé­lyes hang­vé­telű, Twit­ter-vi­de­ó­ban val­lott sú­lyos be­teg­sé­gé­ről a V mint vér­bosszú című mozi sztárja.

Paradicsomi helyen napozik Iszak Eszti

Paradicsomi helyen napozik Iszak Eszti

Újabb ma­gyar hí­res­ség dön­tött úgy, hogy elege van a hi­deg­ből.

Újabb ma­gyar hí­res­ség dön­tött úgy, hogy elege van a hi­deg­ből, in­kább me­le­gebb ég­haj­latra re­pült. Va­laki Thai­föl­det, va­laki a Maldív-szi­ge­te­ket, Iszak Eszti Me­xi­kót vá­lasz­totta.

Végre kiderült: érte rajong az Oscar-díjas színésznő!

Végre kiderült: érte rajong az Oscar-díjas színésznő!

Elő­bújt a sztár­ból a ti­ni­lány.

A szexi éne­kes lát­tán elő­bújt a sztár­ból a ti­ni­lány, tel­je­sen el­ol­vadt a pa­si­tól. Ám leg­na­gyobb bá­na­tára ked­vence nem szingli, bol­dog pár­kap­cso­lat­ban él.

...MEGVOLT MÁR?

Gyilkolni akart a férj, de végül az ő holttestét találták meg a rendőrök

Gyilkolni akart a férj, de végül az ő holttestét találták meg a rendőrök

A fél­té­keny férfi kés­sel tá­madt fe­le­sé­gére.

A fél­té­keny férfi kés­sel tá­madt a válni akaró fe­le­sé­gére a lép­cső­ház­ban. Több he­lyen is meg­se­be­sí­tette a nőt, aki­nek a si­kol­to­zá­sait hallva a szom­szé­dok ri­asz­tot­ták a rend­őr­sé­get. A tá­madó me­ne­kü­lőre fogta a dol­got, ám akkor vá­rat­lan for­du­lat tör­tént.

Durva riasztást adtak ki, lecsap az extrém hideg

Durva riasztást adtak ki, lecsap az extrém hideg

Szom­bat­tól él a vörös kód ri­asz­tás az ext­rém hideg miatt, ezt kell ten­nünk a po­koli idő­ben.

Szom­bat­tól él a vörös kód ri­asz­tás az ext­rém hideg miatt, a po­koli idő­ben job­ban kell fi­gyelni az idő­sekre és a haj­lék­ta­la­nokra.

Majka kétségbeesett felhívása: segítsetek nekem!

Majka kétségbeesett felhívása: segítsetek nekem!

Pénzt is fel­aján­lott.

A nép­szerű rap­per-mű­sor­ve­zető a Fa­ce­boo­kon ke­resz­tül kéri az em­be­rek se­gít­sé­gét. Szá­mára óri­ási a tét, éppen ezért pénzt is fel­aján­lott.

Megbénult Budapest: felborult egy betonkeverő

Megbénult Budapest: felborult egy betonkeverő, hatalmas a dugó

Au­tó­val üt­kö­zött egy ne­héz­gép­jármű.

Au­tó­val üt­kö­zött egy ne­héz­gép­jűrmű dél­előtt az Árpád fe­je­de­lem útján, töb­ben is meg­sé­rül­tek, az utat le­zár­ták.

Hülyét csinált a férfiakból a Gucci, ez már mindennek a teteje

Hülyét csinált a férfiakból a Gucci, ez már mindennek a teteje

Ké­szülj, mert ezt a lát­ványt igen­csak nehéz lesz ki­he­verni...

Ké­szülj, mert ezt a lát­ványt igen­csak nehéz lesz ki­he­verni... Ko­mo­lyan gon­dolta eze­ket a di­vat­ház?

Brad Pitt bekavart? Féltékenykedés miatt szakíthatott az álompár

Brad Pitt bekavart? Féltékenykedés miatt szakíthatott az álompár

Újabb hírek lát­tak nap­vi­lá­got Jen­ni­fer Anis­ton sza­kí­tá­sá­val kap­cso­lat­ban. Sze­rel­mes üze­net tette tönkre kap­cso­la­tát...

Merkel-Orbán találkozó Brüsszelben. A csata elkezdődött

Merkel-Orbán találkozó Brüsszelben. A csata elkezdődött

Pénz­ről és a mig­rá­ci­ó­ról tár­gyal­nak.

A 2020 utáni uniós költ­ség­ve­tés kér­dé­sei sze­re­pel­nek a mai tár­gya­lá­so­kon. És nem mel­les­leg a mig­rá­ció ke­ze­lése.

Gyászol a magyar zenészszakma: elhunyt a sztárok kedvence

Gyászol a magyar zenészszakma: elhunyt a sztárok kedvence

Szám­ta­lan slá­ger szö­vege fű­ző­dik a ne­vé­hez.

Szám­ta­lan slá­ger fű­ző­dik a ne­vé­hez, Korda Györggyel, Máté Pé­ter­rel és Za­lat­nay Ci­ni­vel is dol­go­zott. Ma­gyar­or­szá­gon és kül­föl­dön is ka­pott el­is­me­ré­se­ket az ere­de­ti­leg épí­tész­nek ta­nult, s azon a téren is szép ered­mé­nye­ket elért al­kotó.

Most érkezett: meghalt az egyik legkegyetlenebb terrorista

Most érkezett: meghalt az egyik legkegyetlenebb terrorista

Az Isz­lám Állam dzsi­há­d­is­tája állt több eu­ró­pai me­rény­let mö­gött, tá­vol­ról ő irá­nyí­totta a pá­ri­zsi és a brüsszeli vér­für­dőt is.

Narkóországgá válik Hollandia, a rendőrség tehetetlen

Narkóországgá válik Hollandia, a rendőrség tehetetlen

2000 új nyo­mo­zóra lenne szük­sé­gük.

Nem szá­mí­tot­tak a drog­bű­nö­zés va­la­mint a nemi erő­szak, az em­ber­ke­res­ke­de­lem és a gyer­mek­por­no­gráfia ilyen ro­ha­mos nö­ve­ke­dé­sére.

Kínos tévedés, ezzel a csinos műsorvezetővel boronálták össze Berkit

Kínos tévedés, ezzel a csinos műsorvezetővel boronálták össze Berkit

A ba­ki­val kap­cso­lat­ban meg­szó­lalt az is­mert tévés a Ri­post­nak. Ked­ve­sen re­a­gált a hely­zetre.

Lagzira költi millióit A Piramis nyertespárosa

Hihetetlen, fergeteges lagzira költi millióit A Piramis nyertes házaspárja

Ré­góta élnek há­zas­ság­ban, két gyer­me­kük és uno­káik is van­nak, de a já­té­ko­so­kat ez sem tartja vissza a ha­tal­mas bu­li­tól, amely annak ide­jén, fur­csa­mód ki­ma­radt az éle­tük­ből.

Sissy és az ura rég­óta élnek há­zas­ság­ban, két gyer­me­kük, sőt, uno­káik is van­nak. Ugya­n­ak­kor a re­me­kül sze­replő és máz­lista já­té­ko­so­kat ez sem tartja vissza a ha­tal­mas bu­li­tól, amely annak ide­jén, fur­csa­mód ki­ma­radt az éle­tük­ből.

Ex-férje lett Xantus Barbara főnöke: Így bánnak egymással!

Ex-férje lett Xantus Barbara főnöke: Így bánnak egymással!

Mu­si­ca­len dol­go­zik együtt Szurdi Mik­lós és Xan­tus Bar­bara! A szí­nésznő el­árulta, hogy vi­sel­ke­dik vele a ren­dező!

Közös mu­si­ca­len dol­go­zik együtt Szurdi Mik­lós és Xan­tus Bar­bara! A szí­nésznő el­árulta, hogy vi­sel­ke­dik vele a neves ren­dező!

Így mentette meg a kisgyerek életét a hős rendőr! - videó

Így mentette meg a kisgyerek életét a hős rendőr! - videó

A saját testi ép­sé­gét is koc­káz­tatta.

A saját testi ép­sé­gét koc­káz­tatta egy szol­gá­lat­ban lévő egyen­ru­hás, aki nem min­den­napi tet­tet haj­tott végre fé­nyes nap­pal a vá­ros­ban.

Nem találod ki, hány éves lett ma Stohl András

Nem találod ki, hány éves lett ma Stohl András

Stohl Bu­ci­nak jól áll az öre­ge­dés!

Két­ség sem fér hozzá, Stohl Bu­ci­nak, a Tv2 nép­szerű, Pi­ra­mis című ve­tél­kedő mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek ki­fe­je­zet­ten jól áll az öre­ge­dés!

Megmutatta terhességtől duzzadó dekoltázsát a pornósztár

Megmutatta terhességtől duzzadó dekoltázsát a pornósztár

Az in­ter­ak­tív por­nó­zás ki­rály­nője meg­szál­lot­tan posz­tolja a ké­pe­ket a ter­hes­sé­gé­ről, teste át­ala­ku­lá­sá­ról.

Az autóban jött a kéj, diákjával élvezett el ez a dögös tanárnő

Az autóban jött a kéj, diákjával élvezett el ez a dögös tanárnő

Akár 20 év bör­tönre is ítél­he­tik.

Nem elég, hogy bukta jól fi­zető ál­lá­sát, akár 20 év bör­tönre is ítél­he­tik a pe­da­gó­gust, aki fo­lyo­sói plety­kák alap­ján ke­rült a rend­őr­ség lá­tó­te­rébe.

Olyat videózott egy fickó a kocsijából, ami elvileg nem is létezik

Olyat videózott egy fickó a kocsijából, ami elvileg nem is létezik

Tu­do­má­nyos körök cá­fol­ják a lé­tü­ket.

Tu­do­má­nyos körök cá­fol­ják a lé­te­zé­sü­ket, az in­ter­ne­ten fo­lya­ma­tosa cen­zú­ráz­zák a róluk szóló cik­ke­ket...

Tragédia, így kerülhetett vonat elé a kerekesszékes férfi a hevesi állomásnál

Tragédia, így kerülhetett vonat elé a kerekesszékes férfi a hevesi állomásnál

Ször­nyű tra­gé­dia tör­tént a he­vesi Kál-Ká­polna vas­út­ál­lo­más­nál: egy 50 év kö­rüli férfi az ál­do­zat.

Halála után csendült fel Jimmy sosem hallott stúdiófelvétele

Halála után csendült fel Jimmy sosem hallott stúdiófelvétele

Újra fel­csen­dül az iko­ni­kus 4,5 oktáv!

A mo­dern tech­ni­ká­nak kö­szön­he­tően, kü­lön­le­ges du­ett­ben hall­ható újra az iko­ni­kus 4,5 oktáv!

Ennyi pénzt kapnak a magyar váltó tagjai az olimpiai aranyért

Ennyi pénzt kapnak a magyar váltó tagjai az olimpiai aranyért

Pén­te­ken kap­ják meg a fé­nye­sen csil­logó ér­me­ket. Ma­gyar­or­szág első arany­ér­mét sze­rez­ték meg a téli olim­piák tör­té­ne­té­ben.

Tör­té­nelmi siker. Ma­gyar­or­szág első arany­ér­mét sze­rez­ték meg a téli olim­piák tör­té­ne­té­ben.

Ganxsta Zolee: Inkább fejbe lövöm magam

Ganxsta Zolee: Inkább fejbe lövöm magam

A rap­per kis­lá­nya még csak 10 éves.

A rap­per kis­lá­nya még csak 10 éves, de az apuka már előre ret­teg attól, mi lesz majd, ha meg­je­len­nek az első ud­var­lók Zoé körül.

Elképesztő, mit tett a biztosító a veronai áldozatok családtagjaival

Elképesztő, mit tett a biztosító a veronai áldozatok családtagjaival

Íz­lés­te­len­nek tar­tott kér­dé­sek­kel bom­bá­zott több érin­tet­tet is a biz­to­sí­tó­tár­sa­ság által meg­bí­zott szak­em­ber.

Bevallotta Németh Kristóf: gyilkossági ügyben hallgatták ki

Bevallotta Németh Kristóf: gyilkossági ügyben hallgatták ki a rendőrségen

A nép­szerű szí­nész­nek nem más, mint maga Dosz­pot Péter tette fel a kér­dé­se­ket a sú­lyos ügy­ben.

A nép­szerű szí­nész­nek nem más, maga Dosz­pot Péter tette fel a kér­dé­se­ket a sú­lyos ügy­ben.

Durva válás elé néz Berki új szerelme

Durva válás elé néz Berki új szerelme

Még­sem olyan egy­szerű a kép­let Berki Krisz­tián új sze­relme kap­csán, mint azt el­sőre hinni le­he­tett. Mazsi, azaz Ka­tona Re­náta ugyanis házas! Ke­mény menet lesz.

Még­sem olyan egy­szerű a kép­let Berki Krisz­tián új sze­relme kap­csán, mint azt el­sőre hinni le­he­tett. Mazsi, azaz Ka­tona Re­náta ugyanis házas!

Csoda Történt: Várandós a magyar szépség

Csoda Történt: Várandós a magyar szépség

Alig 10 szá­za­lék esé­lye volt rá...

A világ má­so­dik leg­szebb­jé­nek is meg­vá­lasz­tott szép­ség­nek alig 10 szá­za­lék esé­lye volt rá, hogy ter­mé­sze­tes úton te­herbe essen...

Mellbimbóival tartja a törölközőt a vadóc táncoslány

Mellbimbóival tartja a törölközőt a vadóc táncoslány

Ala­po­san meg­dol­go­zik az alak­jáért.

Ala­po­san meg­dol­go­zik az alak­jáért. Külön kö­zös­ségi ol­dalt tart fenn az edző­termi ké­pe­i­nek. Mo­dell­ként és tán­cos­ként is dol­go­zik az olasz szép­ség.

Kegyetlen mínuszok sokkolják az országot, ekkor jön a nagy lehűlés

Kegyetlen mínuszok sokkolják az országot, ekkor jön a nagy lehűlés

Ké­szülj, mert mí­nusz 12 fokig is hűl­het a le­vegő!

Ké­szülj, mert mí­nusz 12 fokig is hűl­het a le­vegő, az erős szél pedig csak to­vább ront a hely­ze­ten. Az erő­tel­jes lég­moz­gás­tól ugyanis még hi­de­gebb­nek érez­zük a le­ve­gőt. Hogy mi­korra vár­ható az íté­let­idő? Máris el­árul­juk...

Repülőn szállított 150 bevándorlót Líbiából Rómába az ENSZ!

Repülőn szállított 150 bevándorlót Líbiából Rómába az ENSZ!

Rá­adá­sul három hó­na­pon belül ez már a má­so­dik re­pü­lő­já­rat, amellyel a me­ne­kült­ügyi szer­ve­zet "légi ta­xiz­tat".

Rá­adá­sul három hó­na­pon belül ez már a má­so­dik re­pü­lő­já­rat, amellyel a szer­ve­zet "ta­xiz­tat".

Szövetségeseket toboroz Orbán, csúcsra jár a miniszterelnök - videó

Szövetségeseket toboroz Orbán, csúcsra jár a miniszterelnök - videó

Vi­de­óüze­ne­tet tett fel a Fa­ce­book-ol­da­lára Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök, mi­előtt el­in­dult a brüsszeli EU-csúcs­ta­lál­ko­zóra.

Tragédia a síparadicsomban: két órán át küzdöttek a férfi életéért

Tragédia a síparadicsomban: két órán át küzdöttek a férfi életéért

A men­tők min­dent meg­tet­tek, hogy a férfit új­ra­élesszék, de a hely­zet re­mény­te­len volt.

Milliók kaptak halálos fenyegetést: itt csapna le az Iszlám Állam

Milliók kaptak halálos fenyegetést: itt csapna le az Iszlám Állam

A vér­szom­jas ter­ror­szer­ve­zet nem nyug­szik!

A vér­szom­jas ter­ror­szer­ve­zet nem nyug­szik, sőt, úgy tűnik, új erőre kap­csol. Le­g­újabb, meg­döb­ben­tően erő­tel­jes grafi­kai üze­ne­te­ket tar­tal­mazó pla­kát­ja­i­kon eu­ró­pai, ame­ri­kai és orosz cél­pon­to­kat egy­aránt meg­je­löl­tek!